องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +  
นายพลาย  มั่นยืน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 098-9859777
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th
 
  ชื่อ +  
นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 089-2109351
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th
 
 
  ชื่อ +  
นายพงษ์พิชญ์  พุ่มพิพัฒน์พงษ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 062-8915287
  อีเมล์ + saraban@tapsadet.go.th
 
  ชื่อ +  
นายพงษ์พิชญ์  พุ่มพิพัฒน์พงษ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชกาแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 062-8915287
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th
 
  ชื่อ +  
นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  095-2266451
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th
 
  ชื่อ +  
นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  095-2266451
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th