องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมโครงการแข่งขั...
   

วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้...

  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก...
   

วีนที่ 14  มกราคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบปร...

  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมกิจกรรม วันที...
   

วันที่ 5 ธันวาคม  2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร และข้าราชการพนักงานในอ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมประเพณีวัน...
   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ร่วมกับกำนัน ...


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้