องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 9 เม.ย. 2567 ]4
2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 9 เม.ย. 2567 ]4
3 งานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ส.ค. 2566 ]31
4 การเขียนทะเบียนประวัติ [ 1 ส.ค. 2566 ]31
5 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 22 มี.ค. 2564 ]231
6 การแก้คำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง [ 14 พ.ย. 2563 ]253
7 คู่มือเกี่ยวกับการเงินและบัญชี [ 14 พ.ย. 2563 ]233
8 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 14 พ.ย. 2563 ]220
9 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย [ 14 พ.ย. 2563 ]227
10 คู่มือคำสั่งด้านงานบุคลากร [ 14 พ.ย. 2563 ]223
11 คู่มืองานพัสดุ [ 14 พ.ย. 2563 ]259
12 คู่มือทะเบียนประวัติ ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล [ 14 พ.ย. 2563 ]221
13 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 [ 14 พ.ย. 2563 ]221
14 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 3 ก.ค. 2562 ]223
15 คู่มือการปฎิบัติงานกองคลัง [ 2 ก.ค. 2562 ]228
16 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) [ 27 พ.ค. 2562 ]218
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 27 พ.ค. 2562 ]218
18 คู่มือการปฎิบัติงานกองการศึกษา [ 5 มี.ค. 2562 ]223