องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
   
 
 

 

 

  โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

  โครงการจิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้