องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +  
นายพลาย  มั่นยืน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 098-9859777
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th
 
  ชื่อ +  
นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 089-2109351
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th
 
 
  ชื่อ +  
นายชูเกิยรติ  ทรงสุริยะกุล
  ตำแหน่ง + นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 098-1826533
  อีเมล์ + saraban@tapsadet.go.th
 
  ชื่อ +  
นางสาวไพลิน  คำนึง
  ตำแหน่ง + นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 085-9045999
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th
 
  ชื่อ +  
นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 089-2109351
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th
 
  ชื่อ +  
นางสาวนันทิยากร  หวังผล
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 083-7487160
  อีเมล์ +  saraban@tapsadet.go.th