องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

สมาชิกสภา อบต.

นายชำนาญ  เย็นประสพ   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
โทร.081-0019857


 นายสงัด  คำมาก
 นายวิโรจน์  ดีกร
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-2110410 โทร.090-3931692


นายกิตติพล  ฉิมมาลา นายยุทธนา  ฉิมมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร.098-3300153
โทร.081-4368458


นายแสงเทียน  เย็นอุรา
นายเยื้อง   พันธศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.094-6518968
โทร.089-0549143

นายประคอง  สุดทองมล
นายวิโรจน์  ดีกร
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.086-1090145 โทร.090-3931692

นายสงัด  คำมาก
นายวิธิยา   หงษ์เจริญ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร.082-2110410
โทร.088-5227306
นายชำนาญ  เย็นประสพ
นายพนาไพร  ระพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร.081-0019857
โทร.065-5751018


 นายเชียร   ฟุเฟือง
นายคอน   วัฒนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร.092-6893909
โทร.064-5250298