องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-2109351

นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 089-2109351
นายชูเกิยรติ  ทรงสุริยะกุล นางสาวไพลิน  คำนึง
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 098-1826533
โทร 085-9045999
นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน นางสาวนันทิยากร  หวังผล นางสาวนันทิยากร  หวังผล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 089-2109351 โทร 083-7487160 โทร 083-7487160