องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง เขตการปกครอง อาณาเขต

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ตั้งอยู่ที่ 154 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้วประมาณ 105  กิโลเมตร ห่างจากอำเภอตาพระยา ประมาณ  4   กิโลเมตร ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ พ.ศ. 2539

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                 มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย

ทิศใต้                      มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

                ทิศตะวันออก          มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศกัมพูชา

                ทิศตะวันตก            มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

เนื้อที่

                ตำบลทัพเสด็จ  มีเนื้อที่โดยประมาณ  50,000  ไร่  หรือ  80  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

                พื้นที่โดยส่วนใหญ่ของตำบลทัพเสด็จ  มีสภาพเป็นที่ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกสู่ประเทศกัมพูชา  ซึ่งปริมาณน้ำจากธรรมชาติที่มีอยู่จะไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาตลอดจนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้  ประกอบกับสภาพดินเป็นดินดาน  ลักษณะดินไม่อุ้มน้ำทำให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

เขตการปกครอง

                เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ   มีจำนวน  12  หมู่บ้าน 

(ข้อมูล  จากสำนักทะเบียนกรมการปกครอง  ณ เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2552)

ประชากร

- จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  2,300  ครัวเรือน

                - ความหนาแน่นของประชากร  101.19  คน/ตร.กม.

                - จำนวนประชากรในเขตประกบอาชีพเกษตรกรรม  จำนวน  1,725  ครัวเรือน

                                 - ทำนา                                    36,906                     ไร่

                                - ปลูกมันสำปะหลัง                4,703                       ไร่

                                - ปลูกพื้นอื่น                             500                        ไร่

                                - เลี้ยงสัตว์                                 120                        ไร่

                                - ที่อยู่อาศัย                              9,158                       ไร่