องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

กองช่าง

นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
 (ว่าง)  (ว่าง)  (ว่าง)
นายช่างโยธา นายช่างโยธา นักจัดการงานช่าง
(ว่าง)  นายชาตรี ดีวงค์ นางสาวชนากานต์  เพ็ชรชื่น  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธนากร  ปานทอง
(ว่าง)

จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์


นายวชิรา  อรรถเดชานนท์
(ว่าง)

จ้างเหมาบริการ คนงาน


นายไกรลักษณ์  จีนพระ
(ว่าง)

จ้างเหมาบริการ คนงาน