องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์  -  พันธกิจ

ทัพเสด็จน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพ ประกอบอาชีพมั่นคงและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ

                1. จัดให้มีการดำเนินการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

                2. ให้การดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน

                3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

                4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริหารในความจำเป็นพื้นฐานแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

                1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

                2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

                3. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชน ท้องถิ่น

                4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

                5. อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดล้อม

                6. เสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการในความจำเป็นพื้นฐาน