องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2553
Updated 2020, Oct 24

สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

ชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ มีหมู่บ้านทั้งหมด 12 แห่ง มีรายชื่อผู้นำหมู่บ้านดังนี้ศาสนา

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ผู้นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์รวมกันร้อยละ 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

1. วัดทัพเสด็จ (บ้านแสง์)

2. วัดมะกอก (บ้านโคกเพร็ก)

3. วัดโคกแจง

4. สำนักสงฆ์บ้านโคกทหาร

5. สำนักสงฆ์บ้านร่มไทร

6. สำนักสงฆ์ประทีปแสงธรรม (บ้านมะกอก)

การศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมขน) จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จำนวน 3 แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก

- จำนวนเด็กเล็ก 35 คน

- ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์แสง์

- จำนวนเด็กเล็ก 35 คน

- ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร

- จำนวนเด็กเล็ก 35 คน

- ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก เนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 344 คน แยกเป็น จำนวนนักเรียนชาย 184 คน จำนวนนักเรียนหญิง 160 คน ข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ปีการศึกษา 2552 รวมทั้งหมด 20 คน แยกเป็น จำนวนครูชาย 4 คน จำนวนครูหญิง 14 คน

ข้อมูลจำนวนห้องเรียน 12 ห้อง นายทวี เขตขัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพร็ก เบอร์โทร 037-247561-2

2. โรงเรียนบ้านเพียงหลวง17(บ้านแสง) เนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านแสง์ ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 186 คน แยกเป็น จำนวนนักเรียนชาย 89 คน จำนวนนักเรียนหญิง 97 คนข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านแสง์ ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 9 คน แยกเป็น จำนวนครูชาย 1 คนจำนวนครูหญิง 8 คน ข้อมูลจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสง์ (081-3744285)

3. โรงเรียนบ้านโคกแจง เนื้อที่ทั้งหมด 70 ไร่ ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแจง ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 181 คน แยกเป็น จำนวนนักเรียนชาย 82 คน จำนวนนักเรียนหญิง 99 คน ข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านโคกแจง ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 10 คน แยกเป็น จำนวนครูชาย 2 คน จำนวนครูหญิง 8 คน ข้อมูลจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง นางสาวภัทรภร หมื่นมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกแจง (081-3858582)

4. โรงเรียนบ้านโคกทหาร เนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 150 คน แยกเป็น จำนวนนักเรียนชาย 76 คน จำนวนนักเรียนหญิง 74 คน ข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านโคกทหาร ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 11 คน แยกเป็น จำนวนครูชาย 5 คนจำนวนครูหญิง 7 คน ข้อมูลจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง นายทวนทอง นามบุตร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทหาร (084-3248287)

5. โรงเรียนบ้านมะกอก เนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งหมด 114 คน แยกเป็น จำนวนนักเรียนชาย 47 คนจำนวนนักเรียนหญิง 67 คน ข้อมูลจำนวนครูโรงเรียนบ้านมะกอก ปีการศึกษา 2552 รวมทั้งหมด 10 คน แยกเป็น จำนวนครูชาย 3 คนจำนวนครูหญิง 7 คน ข้อมูลจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

1. สนามฟุตบอล 8 แห่ง

2. สนามตะกร้อ 5 แห่ง

3. สนามวอลเลย์บอล 6 แห่ง

4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 12 แห่ง

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

ให้หลักประกันและคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตายอันเนื่องมาจากการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน

ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่ เนื่องมาจากการทำงานรวมไปถึงการคลอดบุตร ชราภาพ สงเคราะห์บุตรและว่างงาน ตามกฎหมายการประกันสังคม

ดำเนินการให้ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตนที่พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกลับเข้าทำงาน หรือสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61 จังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายของตำบลทัพเสด็จ โดยการดูแลเกี่ยวกับกับสวัสดิการชุมชนและสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ

ดำเนินการให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายของตำบลทัพเสด็จ โดยการดูแลเกี่ยวกับกับสวัสดิการชุมชนและสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ

ดำเนินการให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จดทะเบียนผู้พิการ และช่วยเหลือในด้านค่าจัดการศพ

การสาธารณสุข

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

- สถานีอนามัยบ้านโคกเพร็ก ผอ.รพ.สต. ชื่อ นายสันติสุข ลีสีสุข เบอร์โทร 086-1486952

- สถานีอนามัยบ้านแสง ผอ.รพ.สต. ชื่อ นายชาญชัย ธรรมา เบอร์โทร 037-247878 , 084-3498129

- สถานีอนามัยบ้านโคกแจง ผอ.รพ.สต. ชื่อ นางสาวกนกพร เพ็ชรโกมล เบอร์โทร 086-0918849

- สถานีอนามัยบ้านมะกอก ผอ.รพ.สต. ชื่อ นายทนง สนธิศักดิ์ เบอร์โทร 094-2692562

ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

สถานตำรวจประกอบด้วย 2 สถานี

- สถานีตำรวจภูธรบ้านทัพไทย

- สถานีตำรวจภูธรตาพระยา

ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ( ชรบ.) จำนวน 12 หมู่บ้าน